Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Wykładowca: mgr Marcin Zakrzewski

Cel kursu: Uczestnik po ukończeniu szkolenia może samodzielnie wykonywać obowiązki oraz zadania służby BHP w firmie zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu Pracy. Celem kursu jest uzyskanie przez Uczestników wiedzy i umiejętności zw zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP, organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych, metod organizacja szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Program szkolenia (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy):

 • regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)
 • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
 • metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
 • ustalanie okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
 • zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
 • organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy
 • problemu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Adresaci: szkolenie skierowane jest do pracodawców wykonujących samodzielnie obowiązki oraz zadania służby BHP w firmie

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

 • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Szkolenie BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP"
 • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

Forma zaliczenia: test sprawdzający

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 48 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 10 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 45 dni

Prowadzący: mgr Marcin Zakrzewski

absolwent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa Higieny Pracy oraz z Organizacja Pomocy Społecznej. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP

CENA: 350 zł

ZAPISZ SIĘ

wiarygodna szkoła WSNS Zimowy nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Olchowa 8, 20-355 Lublin, tel. 081 531 85 56, 081 744 21 13
ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, tel. 081 531 85 56

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2019 wNET

Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl